תנאי שימוש

אתר זה שכתובתו golden-ratio.co.il הינו אתר אשר נועד להעניק את השירותים המפורטים ב"תנאי השימוש" שלהלן בלבד (להלן: "האתר").

תנאי השימוש

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. בכל מקום בו מנוסחים "תנאי שימוש" אלו בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין.

 

המידע המופיע באתר זה הינו אינפורמטיבי בלבד ונועד לספק מידע כללי בתחום הניתוחים הפלסטיים. המידע המופיע באתר אינו מתיימר להחליף או לבוא במקום ייעוץ רפואי מקצועי וחובתו של הלקוח להתייעץ עם רופא בטרם ביצוע איזה מהטיפולים המפורטים באתר.

 

כל אדם המבקר באתר ו/או המבצע פעולה כלשהי באתר (להלן: "הלקוח"), מצהיר בעצם הביקור ו/או ביצוע הפעולה כי הוא אינו קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו וכי קרא את תנאי השימוש והוא מסכים להוראותיו ולכך שהביקור ו/או ביצוע הפעולה באתר כפוף לתנאים המפורטים בתנאי השימוש וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מעובדיו ו/או ספקיו ו/או לצד ג' כלשהו בכל הקשור לאתר ו/או למפעילי האתר.

 

הביקור באתר חופשי לגולשי האינטרנט ואינו דורש תשלום כלשהו מצד הלקוח.

 

התמונות המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד

 

אין באתר ו/או באמור בו כדי לחייב את הלקוח, לרבות לקוח שהשאיר את הפרטים באתר, ליצור קשר עם ו/או לרכוש שירות רפואי כלשהו.

 

אין באתר ו/או באמור בו כדי לחייב את מפעילי האתר ליצור קשר עם ו/או להעניק שירות רפואי כלשהו למי מהלקוחות שפנו אליו באמצעות ו/או כתוצאה מביקור באתר, לרבות לקוחות שהשאירו את הפרטים באתר. יצירת קשר עם הלקוח ו/או מתן שירות רפואי ללקוח מותנה בהחלטת מפעילי האתר לפי שיקול דעתם הבלעדי. ללקוח או למי מטעמו לא יהיו כל טענות ו/או תביעות כלפי מפעילי האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מעובדיו ו/או לצד ג' כלשהו בגין החלטתם של מפעילי האתר כאמור.

 

מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות את תנאי השימוש מפעם לפעם עפ"י שיקול דעתם הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי מפעילי האתר בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח תנאי השימוש  המעודכן באתר לראשונה.

 

 

מפעילי האתר, לפי שיקול דעתם הבלעדי, רשאים לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.

שירותי האתר

הצגת מידע אינפורמטיבי בלבד אשר נועד לספק לספק מידע כללי בתחום הניתוחים הפלסטיים. המידע מוצג באתר על פי שיקול דעתם הבלעדי של מפעילי האתר באשר לשירותים רפואיים בתחום הכירורגיה הפלסטית והאסתטית בכלל. יש לזכור כי קיימות דעות אחרות בקרב קהילת הרופאים.

 

אזהרה – שירותים שאינם ניתנים באתר: 

יחסי מטפל – מטופל (רופא – חולה): בין לקוח המבקר באתר לבין מפעילי האתר אין יחסי מטפל – מטופל ובשום מקרה לא ניתן לפרש את הקשר בין הלקוח המבקר באתר לבין מפעילי האתר כיחסי מטפל – מטופל, לרבות לקוח המשאיר את פרטיו באתר.

 

ייעוץ רפואי ואחר: אין באתר ו/או באמור בו משום ייעוץ ללקוחות, לרבות אך לא רק יעוץ רפואי ו/או מקצועי כלשהו, בין במישרין ובין בעקיפין, ובשום מקרה לא ניתן לפרש את האמור באתר כייעוץ או כייעוץ רפואי ו/או מקצועי כאמור ו/או או לראות באמור כעצה רפואית ו/או כחוות דעת רפואית. הייעוץ יינתן (אם וככל שיינתן) רק במסגרת ו/או לאחר פגישת היכרות ראשונית עם רופא.

אחריות

מפעילי האתר אינם אחראים לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: "נזק מכל סוג שהוא") שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מביקור ו/או מביצוע פעולה באתר ו/או מאי היכולת לבקר ו/או לבצע פעולה באתר ו/או כתוצאה מאי קבלת שירות רפואי כלשהו מכל רופא ומכל סיבה שהיא, לרבות, בכל הקשור לביקור ו/או ביצוע פעולה באתר על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו ו/או צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק ו/או בכל הקשור לתקשורת ברשת עם האתר.

כל השירותים הרפואיים והמחירים המוצגים באתר הינם בגדר מידע אינפורמטיבי בלבד ואינם מהווים המלצה או התחייבות לקבלת השירות הרפואי היעיל ביותר או המחיר המשתלם ביותר עבור השירות הרפואי. ידוע ללקוח כי כל מקרה ייבחן לגופו וחובה על הלקוח להתייעץ עם רופא בטרם בחירה באיזה מהשירותים הרפואיים המפורטים באתר.

 

הלקוח פוטר את מפעילי האתר מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר. 

החוק החל ותניית שיפוט

על ההתקשרות בין הלקוח לבין מפעילי האתר יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.

 

מפעילי האתר והלקוח מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט בתל אביב -יפו בלבד.

פרטיות

בהשארת פרטי הלקוח ליצירת קשר, הלקוח מסכים ומאשר כי מפעילי האתר ו/או מי מטעמם יהיו רשאים לפנות אל הלקוח באמצעות דיוור ישיר, לרבות בדואר ובדואר אלקטרוני, ו/או באמצעות פנייה טלפונית ו/או באמצעות פנייה בפקסימיליה, למטרות קידום מכירות ושיווק.

 

במידה והלקוח מבקש שלא להמשיך ולקבל חומר באופן כמפורט לעיל יהא עליו להודיע על כך למפעילי האתר באמצעות שליחת מייל בציון בקשה זו.

 

 

מפעילי האתר יהיו רשאים להשתמש בפרטים שהלקוח מסר ובמידע שיאסף אודות דפוסי השימוש של הלקוח באתר לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם הלקוח, לצורכי דיוור ישיר או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את הלקוח.

הזכויות של מפעילי האתר באתר

הקניין הרוחני באתר, בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סימני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנה, היישום, הקובץ הגרפי, הטקסט, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר, הינם בבעלות מלאה ובלעדית של מפעילי האתר.

כל אזכור באתר של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם.

 

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב ממפעילי האתר.

 

אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר. מפעילי האתר יפעלו בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כמפורט בסעיף זה.

המדיניות של מפעילי הפרסומות באתר

//g.ezoic.net/privacy/golden-ratio.co.il

ובתכלס

אנו מפעילים את ״חתך הזהב״ כאתר מידע בלבד. אתר זה מספק מידע רפואי אך אינו אתר רפואי ואנחנו לא רופאים. מפעילי האתר לא יכולים או רוצים לקחת אחריות על כל פעולה או החלטה של המשתמשים באתר. האחריות להחלטה היא שלכם ושלכם בלבד.
איסוף המידע המוצג באתר בוצע ע״י המפעילים מתוך שאיפה לתת את המידע האמין והנכון ביותר לגבי התחומים המדוברים, ולא בוצע כדי לתת מצג שווא.

עשינו את כל המאמצים כדי לאסוף, לערוך ולספק את המידע האמין ביותר למשתמשים וזאת מתוך תפיסה שהנושא הנדון באתר הוא נושא רגיש. השקענו ימים כלילות כדי להשוות מקורות מידע ולוודא שאנו מספקים מידע אמין אשר מקובל ע״י הקהילה הרפואית בישראל ובעולם.

נושאים נוספים שעשויים לעניין אותך